Intact polar and core glycerol dibiphytanyl glycerol tetraether lipids of group I.1a and I.1b thaumarchaeota in soil

Autor(en)
Jaap S. Sinninghe Damste, W Irene C Rijpstra, Ellen C. Hopmans, Man-Young Jung, Jong-Geol Kim, Sung-Keun Rhee, Michaela Stieglmeier, Christa Schleper
Organisation(en)
Externe Organisation(en)
Royal Netherlands Institute for Sea Research, Chungbuk National University (CBNU)
Journal
Applied and Environmental Microbiology
Band
78
Seiten
6866-6874
Anzahl der Seiten
9
ISSN
0099-2240
DOI
https://doi.org/10.1128/AEM.01681-12
Publikationsdatum
2012
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
106013 Genetik
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/intact-polar-and-core-glycerol-dibiphytanyl-glycerol-tetraether-lipids-of-group-i1a-and-i1b-thaumarchaeota-in-soil(923f1caa-0371-442a-994e-728d24069eb9).html